Powiatowy Urząd Pracy Powiatu Legionowskiego

  • -

Rejestracja

Osoba bezrobotna lub inna osoba poszukująca pracy zgłasza się w celu dokonania rejestracji w Urzędzie Pracy właściwym, ze względu na stałe lub czasowe zameldowanie. Jeśli nie posiada żadnego zameldowania, zgłasza się do Urzędu Pracy, na którego obszarze przebywa i składa tutaj oświadczenie, że nie jest zarejestrowana w innym Urzędzie Pracy. (§ 2 ust.1, Rozp I).

Dokumenty wymagane przy rejestracji:

W związku ze zmianą Rozporządzenia w sprawie rejestracji bezrobotnych i poszukujących pracy, Powiatowy Urząd Pracy w Legionowie informuje, że na podstawie §5 Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 12 listopada 2012 r.:
1. Osoba ubiegająca się o zarejestrowanie jako bezrobotny albo poszukujący pracy przedkłada do wglądu pracownikowi powiatowego urzędu pracy dokonującemu rejestracji oryginały dokumentów:
1) dowód osobisty albo inny dokument tożsamości;
2) odpowiednio: świadectwa ukończenia szkoły, dyplomy lub inne dokumenty potwierdzające kwalifikacje lub zaświadczenia o ukończeniu szkolenia;
3) świadectwa pracy i inne dokumenty niezbędne do ustalenia jej uprawnień przysługujących na podstawie przepisów ustawy;
4) dokumenty stwierdzające przeciwwskazania do wykonywania określonych prac, jeżeli takie posiada.
2. Osoba niepełnosprawna ubiegająca się o zarejestrowanie jako bezrobotny albo poszukujący pracy, oprócz dokumentów, o których mowa w ust. 1, przedkłada dokumenty potwierdzające stopień niepełnosprawności.
3. Osoba, która nie jest zameldowana albo jest zameldowana na pobyt stały w innej miejscowości niż miejsce zameldowania na pobyt czasowy, przy ubieganiu się o zarejestrowanie jako bezrobotny składa oświadczenie, że nie jest zarejestrowana jako bezrobotny w innym powiatowym urzędzie pracy.
4. Przepisy ust. 1 pkt 1, 2 i 4 oraz ust. 2 i 3 stosuje się odpowiednio do osoby transferującej zasiłek dla bezrobotnych z innego państwa.
5. Powiatowy urząd pracy może sporządzać kserokopie oraz dokonać zeskanowania dokumentów, o których mowa w ust. 1 i 2, w zakresie niezbędnym do ustalenia statusu i uprawnień.
6. Osoba ubiegająca się o zarejestrowanie jako bezrobotny przekazuje pracownikowi powiatowego urzędu pracy w trakcie rejestracji następujące dane:
1) imię albo imiona i nazwisko oraz płeć;
2) obywatelstwo albo obywatelstwa;
3) numer PESEL;
4) imiona rodziców;
5) datę i miejsce urodzenia;
6) nazwisko rodowe;
7) stan cywilny oraz informację o pozostawaniu albo niepozostawaniu małżonka w rejestrze bezrobotnych i poszukujących pracy;
8) liczbę dzieci na utrzymaniu;
9) adres zameldowania na pobyt stały lub czasowy oraz adres do korespondencji;
10) wykształcenie;
11) ukończone szkoły;
12) zawody wyuczone, zawody wykonywane, kwalifikacje wyodrębnione w zawodach oraz zawód, w którym osoba ta chciałaby pracować i ma ku temu odpowiednie kompetencje i kwalifikacje potwierdzone stosownymi dokumentami lub udokumentowaną ciągłość pracy w okresie minimum 6 miesięcy;
13) poziom znajomości języków obcych;
14) posiadane uprawnienia zawodowe;
15) rodzaj i stopień niepełnosprawności, jeżeli dotyczy;
16) okresy zatrudnienia z podaniem nazwy pracodawcy, zajmowanego stanowiska pracy, wymiaru czasu pracy i podstawy wykonywania pracy;
17) okresy wykonywania innej pracy zarobkowej i opłacania składek na ubezpieczenia społeczne z tytułu prowadzenia pozarolniczej działalności;
18) inne okresy zaliczane do okresu uprawniającego do zasiłku dla bezrobotnych, o których mowa w ustawie;
19) sposoby rozwiązania stosunku albo stosunków pracy (stosunku albo stosunków służbowych) w ostatnich 6 miesiącach przed dniem rejestracji w zakresie koniecznym do ustalenia uprawnień do zasiłku dla bezrobotnych;
20) kierunki szkoleń, którymi jest zainteresowany, oraz ewentualne zainteresowanie podjęciem zatrudnienia w krajach Europejskiego Obszaru Gospodarczego;
21) fakty niezbędne do ustalenia możliwości przyznania statusu bezrobotnego, o których mowa w art. 2 ust. 1 pkt 2 ustawy;
22) numer rachunku bankowego, jeżeli posiada.

UWAGA: Urząd Pracy nie dokonuje rejestracji w przypadku nie przedłożenia dokumentów, o których mowa w ww. punktach lub w przypadku odmowy złożenia podpisu w karcie rejestracyjnej przez osobę rejestrującą się. W szczególnie uzasadnionych przypadkach starosta może wyrazić zgodę na rejestrację osoby nieposiadającej kompletu dokumentów (§ 3 ust. 4 i 5 Rozp. I).

Podstawa prawna
1. Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. Nr 99, poz. 1001 z późn. zm.).
2. (Rozp. I) Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 26 listopada 2004 r. w sprawie rejestracji bezrobotnych i poszukujących pracy (Dz. U. Nr 262, poz. 2607) oraz zmieniające (Dz. U. Nr 210, poz. 1746).
3. (Rozp. II) Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 6 października 2004 r. w sprawie szczegółowego trybu przyznawania zasiłku dla bezrobotnych, dodatku szkoleniowego, stypendium i dodatku aktywizacyjnego (Dz. U. Nr 219, poz. 2222) oraz zmieniające (Dz. U. Nr 210, poz. 1747).

Szczegółowe informacje można uzyskać w siedzibie Powiatowego Urzędu Pracy w Legionowie przy ul. Sikorskiego 11, piętro III, stanowisko nr 1, 2 lub pod numerem telefonu (022) 76 40 332, 76 40 330.

Stopka

© 2008 - 2013 Powiatowy Urząd Pracy w Legionowie